HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE


Bước 1:

   Sau khi Sinh Viên đã đăng nhập thành công vào trang cá nhân, click chọn vào mục Đăng Ký Học trên thanh menu để vào trang đăng ký.

Bước 2:

    Tại trang đăng ký học, Sinh Viên xem các lớp hiện đang mở, suy nghĩ và chọn ra lớp phù hợp đối với từng cá nhân. Sau đó click chọn vào lớp đó để đến trang xem chi tiết lớp và đăng ký.

Bước 3:

    Tại trang xem chi tiết lớp, Sinh Viên có thể xem đầy đủ thông tin về lớp đó, nếu đồng ý thì click vào nút Xác Nhận Đăng Ký để đăng ký vào học lớp đó.

Bước 4:

    Sau khi bấm Xác Nhận Đăng Ký, một thông báo mới hiện ra sẽ thông báo cho các bạn biết đã đăng ký thành công hay chưa và thời hạn để đóng tiền.

Bước 5:

    Để xem danh sách các lớp đã đăng ký, đang học, đã hủy...Sinh Viên vào mục Thông Tin Sinh Viên trên thanh menu.

Bước 6:

    Tại đây, Sinh Viên có thể xem tất cả cá lớp và trạng thái của các lớp đó.

Bước 7:

    Để hủy đăng ký lớp đã đăng ký nhưng chưa đóng tiền, Sinh Viên vào lại mục Đăng Ký Học trên thanh menu.

Bước 8:

    Tại đây, thông tin về lớp đang chờ đóng tiền sẽ hiện ra, Sinh Viên click vào nút Hủy Đăng Ký ngay tại bảng thông tin lớp để xác nhận hủy đăng ký.

Bước 9:

    Sau khi bấm vào nút Hủy Đăng Ký, một thông báo hiện ra sẽ thông báo cho Sinh Viên biết thông tin đã hủy thành công hay chưa. 

Bước 10:

    Để đăng ký học tiếp theo, Sinh Viên làm lại từ bước 1. Lưu ý: Tại một thời điểm, Sinh Viên chỉ có thể đăng ký được 1 lớp học, nếu muốn đăng ký các lớp tiếp theo, Sinh Viên phải hoàn thành việc đóng tiền trước thời hạn quy định. Hoặc, Sinh Viên hủy đăng ký học lớp đó rồi sau đó đăng ký vào lớp khác.